จุดประสงค์และคุณสมบัติของการรับแปลเอกสารที่ดี

เป็นการสอนไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษาและหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้แปลจะต้องเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการอ่านและการเขียนในภาษาที่ใช้ในต้นฉบับและภาษาที่ใช้แปล การแปลคืออะไร การแปลคือการถ่ายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง โดยมีใจความถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่ดัดแปลงสิ่งใด การแปลยังเป็นทักษะพิเศษเพราะผู้ที่จะแปล จะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ของภาษา

คุณสมบัติของผู้รับแปลเอกสาร

-เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องของภาษา และสามารถใช้ และสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ง่าย

-เป็นผู้รอบรู้ รักการอ่าน เข้าใจความสวยงามของภาษา

-เป็นผู้มีความอดทนและเสียสละ

จุดประสงค์ของการสอนแปล

-ผลิตนักแปลที่มีคุณภาพให้ออกไปรับใช้สังคมในด้านต่างๆ

-ผู้แปลจะเป็นผู้ที่ต้องอ่านเข้าใจและสามารถจับใจความสำคัญได้ และสามารถเขียนนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรได้

-ผู้แปลจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักศึกษาค้นคว้าและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้

-ผู้แปลควรมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับนักแปลอาชีพหรือผู้ใช้บริการแปล

วัตถุประสงค์ของการสอนแปล

1.เป้าหมายสำคัญคือผลิตนักแปลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

2.การสอรชนแปลให้ได้ผล ผู้แปลจะต้องอ่านเข้าใจจับใจความได้ และถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

3.จัดกิจกรรมหรือกระตุ้นให้ผู้แปลมีประสบการณ์

4.ผู้แปลควรจะมีโอกาสได้พบปะกับนักแปลมืออาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็

บทบาทของการรับแปลเอกสาร การแปลเป็นทักษะที่พิเศษในการสื่อสาร คือ ผู้รับสาร ไม่ได้รับสารจากผู้ส่งสารคนแรกโดยตรง แต่จะรับสารจากผู้แปลอีกทอดหนึ่ง คุณสมบัติของนักแปล นักแปลต้องมีใจรักการแปลและการอ่าน  มีความรู้เป็นอย่างดีทั้งสองภาษา และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแปล ลักษณะของงานแปลที่ดี ควรจะมีเนื้อหาตามต้นฉบับ และใช้ภาษากระชับและชัดเจน และมีการปรับถ้อยคำให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ ลักษณะงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ดีภาษาไทยต้องมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ ใช้ศัพท์เทคนิคเหมาะสมครอบคลุมความหมาย เน้นความชัดเจนของภาษาเป็นสำคัญ มีการเรียบเรียงและเขียนใหม่ให้สละสลวย

การให้ความหมายในการแปล การส่งสารโดยวิธีการแปลเป็นภาษาแม่ของตน การให้ความหมายมี 2 ประการ คือ

1.การแปลที่ใช้รูปประโยคต่างกันแต่มีความหมายอย่างเดียวกัน

2.การตีความหมายจากบริบทของข้อความต่างๆ อาจจะดูจากสิ่งของ รูปภาพการกระทำตลอดจยสถานภาพต่างๆ

https://www.masterpiecetranslation.com/